Aktualności

Zgodnie z art. 500 § 21 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych ogłasza się plan połączenia o następującej treści:
Plan połączenia
Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia;
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia;
Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2015 roku;
Załącznik nr 4 – bilans Spółki Przejmowanej;
Załącznik nr 5 – wycena składników majątku Spółki Przejmowanej;
Załącznik nr 6 – oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2015 roku;
Załącznik nr 7 – oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2015 roku.

 

Plan połączenia spółek

Załączniki